پیتر بروگل مهتر

پیتر بروگل مهتر نقاش هلندی در دوران رنسانس که شهرت او به خاطر نقاشی از زندگی روستایی و مناظر بود. از آثار معروف پیتر بروگل میتوان به شکارچیان در برف و تمثیل کوران اشاره کرد.