کلود مونه

کلود مونه نقاش فرانسوی بود که اصطلاح امپرسیونیسم از یکی از نقاشی‌های او با عنوان دریافتی از طلوع آفتاب گرفته شده است. از آثار کلود مونه میتوان به بانو با یک چتر آفتابی، نیلوفرهای آبی و زاغی اشاره کرد.